Thứ năm, 18/7/2019

 LƯỢT TRUY CẬP

Free Web Counter

 QUẢNG CÁO

Kỹ năng - Nghiệp vụ

Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn cơ sở thực trạng và giải pháp

Chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức đoàn thanh niên, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là người đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Chi đoàn cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương công tác của đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức đoàn.

Hoạt động của chi đoàn là toàn bộ những hoạt động, những mặt công tác mà chi đoàn tiến hành thực hiện nhằm giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, của từng đơn vị, cũng như những yêu cầu của bản thân tổ chức đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Thời gian qua, hoạt động của các chi đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tổ chức cơ sở đoàn được kiện toàn từ đoàn cơ sở đến các chi đoàn trực thuộc, chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh niên được nâng cao, các phong trào được triển khai đều khắp trong các tổ chức cơ sở đoàn và ngày càng được quan tâm, chú trọng; đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục – thể thao…; công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được Đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song thực tế hoạt động của các chi đoàn đã bộc lộ một số tồn tại nhất định: lực lượng đoàn viên mỏng, phân tán tại nhiều khoa phòng và luôn biến động; chất lượng hoạt động của các Chi đoàn còn thấp; nội dung, sinh hoạt chi đoàn chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức sinh hoạt và hoạt động còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên còn nhiều hạn chế; một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao, tình trạng bỏ sinh hoạt đoàn, thờ ơ với hoạt động và sinh hoạt của tổ chức đoàn vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó phải kể đến các nguyên nhân như: sự thiếu quan tâm của cấp ủy, chính quyền của đơn vị; năng lực hạn chế của đội ngũ cán bộ đoàn; công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên đang còn cứng nhắc, rập khuôn; nội dung, phương thức hoạt động của chi đoàn cơ sở chậm đổi mới, chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; công tác quản lý đoàn viên thiếu chặt chẽ, thậm chí buông lỏng; kinh phí cho hoạt động đoàn quá hạn hẹp thậm chí còn không có; thời gian dành cho hoạt động đoàn ít một phần là do đời sống đoàn viên, thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn…

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn cơ sở trong điều kiện hiện nay? Và làm thế nào để khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, sự gắn kết chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào? Đứng trước thực trạng đó, để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn cơ sở cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau: 

Thứ nhất, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên mà trọng tâm là nâng cao giác ngộ lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên; xây dựng đội ngũ đoàn viên cốt cán, nòng cốt trong các phong trào thanh niên, có sức ảnh hưởng đối với thanh niên, cụ thể:

- Phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng củng cố, phát triển đoàn và tổ chức phong trào thanh niên. Người chỉ rõ: “Phải củng cố tổ chức của đoàn. Phải đoàn kết nội bộ chặt chẽ, và phải đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp thanh niên; Cần phát triển Đoàn hơn nữa, nhưng phải chọn lọc cẩn thận, trọng chất lượng hơn số lượng”.

- Chúng ta biết rằng, đoàn mạnh không chỉ ở số lượng mà trước hết do chất lượng đoàn viên quyết định. Coi trọng chất lượng công tác phát triển đoàn, nghĩa là kết nạp đoàn viên mới đúng theo tiêu chuẩn, nguyên tắc và thủ tục Điều lệ Đoàn quy định. Chất lượng đoàn viên không chỉ quyết định ở khâu lựa chọn, kết nạp mà còn ở quá trình giáo dục, rèn luyện, sau khi được kết nạp.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở đoàn, gắn sinh hoạt, hoạt động của đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, phù hợp, cần lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình làm chủ đề chính để đoàn viên thảo luận, bàn bạc và cùng thực hiện. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn.

- Tổ chức các hoạt động của Chi đoàn một cách linh hoạt cả về địa điểm, thời gian, về hình thức và về loại hình hoạt động. Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn 4 chủ động: chủ động nắm bắt tình hình; chủ động xây dựng kế hoạch công tác; chủ động thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham mưu với Cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể liên quan trong triển khai thực hiện công tác...

Thứ ba, tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng đơn vị. Để từ đó có các chính sách hỗ trợ và khuyến khích, tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí cho tổ chức đoàn và cán bộ đoàn hoạt động. 

Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy, việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn đáp ứng với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên là điều cần thiết, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên.

 Các tin khác:
         06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên (21/4/2016)
         Tài liệu Tập huấn phân loại rác (6/4/2016)
         Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn cơ sở thực trạng và giải pháp (12/11/2013)
         Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X (11/6/2013)
         Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên (3/5/2013)
         Sách “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. (12/3/2013)
         Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (14/1/2013)
         Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về chính sách, pháp luật đất đai (9/11/2012)
         Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (16/10/2012)
         Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (7/6/2012)
         Quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng (26/9/2011)
         Cán bộ Đoàn chuyên nghiệp (3/8/2011)
         Diễn đàn - Đối thoại - Hội thảo (2/8/2011)
         Kỹ năng tổ chức Hội thi (2/8/2011)
[  Trang chủ ]

VĂN BẢN MỚI

 TIN MỚI

 QUẢNG CÁO

 

 

 

 

Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
Copyright © 2011 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà khối 3 - Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0203.844.974 - Email: doankcqdanchinhdanglc@gmail.com